ترجمه ای از کتاب حکمت جاودان هاکسلی و تحلیلی از آن
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : خانم مریم السادات سرمدی