نظریه شناخت از دیدگاه برتراندراسل
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : آقای اشرف جواهری