تاثیر دیدگاه زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه دین
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : خانم رضوان ثابتی