بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم و دین
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : آقای محمود مختاری