بررسی نظام معرفت شناسی علامه طباطبایی
26 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : خانم زهرا میرمهدی