تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسلامی
20 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : آقای میثم امانی