تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسلامی
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : آقای میثم امانی