رابطه عقل و ایمان از منظر ملاصدرا و کی یرکگور
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای مهدی خادمی