بررسی مساله فناناپذیری در فلسفه دین معاصر
20 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای محمدتقی محمدیان