مواجهه آراء تنی چند از متفکران یهودی
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : خانم مائده السادات حسینی