تحلیل مفهوم و وجود خدا در فلسفه دکارت
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : خانم نغمه خرمی