تحلیل و ارزیابی معجزه نزد فیلسوفان دین عصر جدید
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : آقای علی سنایی