تحلیل و بسط تجربه خلاق در فلسفه پویشی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : آقای مهدی سلطانی گازار