تاثیر تفکر فلسفی ماکیاولی بر مدرنیته
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : خانم مریم حاجی بنده