بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری Pi
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : آقای آرش موسوی