اومانیستم دوره رنسانس و تاثیر آن بر فلسفه دکارت
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : آقای حسینعلی رحمتی