مقایسه تصورات فطری دکارت با صورت های ماتقدم کانت
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : آقای محمدرضا عبدالله نژاد