تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : آقای امیر احسان کرباسی زاده