تنها اساس ممکن برای اثبات وجود خدا
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : خانم مریم صادقی