برهان وجود شناختی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : خانم مهناز توکلی