برهان وجود شناختی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : خانم مهناز توکلی