پیکره سیاسی توماس هابز
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1376
نام استاد/نام دانشجو : آقای رحیم علی اصغر پور ممقانی