سیر تطور مفهوم خدا در فلسفه جدیدی غرب از دکارت تا نیچه
46 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : آقای صالح حسن زاده