سیر و تحول مفهوم خدا در فلسفه غرب از دیدگاه سه فیلسوف دکارتی: مارلبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا
36 بازدید
محل نشر: نامه فلسفی، جلد 3 شماره 1، مجله علمی پژوهشی نامه مفید ، سال سیزدهم ، شماره 58
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی