ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی – پژوهشی سال چهارم، شماره پانزدهم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی