اثبات استنتاج های بی واسطه در قضیه های محصوره
46 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » تابستان 1383 - شماره 191 »14 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در کتابهای منطق قدیم در تعریف انواع استنتاجهای بی‌واسطه (همچون تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل) و نحوة صدق و کذب آنها خلطهایی رخ داده و مطالبـی بدون اثبات گفته شـده است. ایـن مقاله بر آن است تا ضمن نشان دادن این بی نظمی منطقی در بعضی از متون مذکور، پس از ارائة‌ تعریف دقیقی از هر یک از این عناوین، قضایایی را که برای اثبات ادعاهای صدق وکذب باید اثبات شوند نشان دهد و سپس آنچه را که در این کتابها بدون اثبات ادعا شده است مستدّل کند. واژه‌های کلیدی: قضیه، صدق، کذب، تناقض، تضاد، سالبه، موجبه، کلیه، جزئیه.