دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل
51 بازدید
محل نشر: فرهنگ » بهار و تابستان 1381 - شماره 41 و 42 »(20 صفحه - از 65 تا 84)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متنی که در پیش است، ترجمه فصلی از بخش افلاطون تاریخ فلسفه هگل است. این ترجمه از روی ترجمه انگلیسی فلسفه هگل 1 انجام شده است.ابتدا تصور بر آن بود که مترجم انگلیسی دقیقا به ترجمه آن از متن آلمانی همت گماشته است؛ ولی به لحاظ تعقیدات فراوانی که در ترجمه انگلیسی متن حاضر دیده شد، این متن با متن اصلی آلمانی آن مقابله و مشاهده شد که تفاوت‏های بی‏شماری بین این دو وجود دارد و گویی مترجم انگلیسی با قطعه‏قطعه کردن متن اصلی و ترکیبی دوباره و پس و پیش‏هایی چند، متنی نو تهیه دیده است، که این امر باعث شد متن انگلیسی آن مغلّق به نظر آید و در ترکیب و جمله‏بندی و درک مطلب خواننده را با مشکلات مواجه سازد.