سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش 
همکار علمی در طرح هدف های پرورشی نظام آموزش و پرورش 
1369/07/03 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
همکار اصلی طرح برنامه ریزی اجرایی اسلامی کردن دانشگاه ها  
1376/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
شواری عالی انقلاب فرهنگی  
همکار علمی طرح تاسیس پژوهشکده 
1377/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
شواری عالی انقلاب فرهنگی 
همکار اصلی طرح ملی همکاری حوزه و دانشگاه و راهکارهای آن 
1378/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز ملی گفتگوی تمدنها 
همکار اصلی طرح گاه شمار فیلسوفان 
1379/07/05 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی تهران 
همکار علمی در طرح ملی اخلاق پزشکی 
1381/07/02 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی 
مجری طرح پژوهشی بررسی آثار منتشره درباره فلسفه دین در ایران 
1383/07/01 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
دبیر همایش بین المللی دویست سال پس از کانت 
1383/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
فصلنامه مطالعات زنان 
عضو هیات تحریریه 
 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدیر مسئول و سردبیر مجله دو زبانه (فارسی و انگلیسی) حکمت و ف 
1386/07/03 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فلسفه 
1372/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدیر گروه فلسفه 
1381/03/27 
1385/03/30 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
عضو هیات ممیزه دانشگاه 
1384/01/15 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
عضو شواری تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارج 
1381/03/27 
1385/03/30 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مسئول روابط عمومی دانشگاه 
1375/03/21 
1376/10/14 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خار 
1381/03/27 
1385/03/30 
اجرائی 
همکاری 
بنیاد حکمت صدرا 
عضو هیات مدیره 
1378/07/05 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آکسفورد 
عضو « انجمن بریتانیایی فلسفه دین » 
1386/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز فرهنگ و اندیشه دینی ، دانشگاه تربیت مدرس 
مدیر گروه فلسفه دین و الهیات 
1386/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی فرهنگی میزان 
مدیرعامل و مؤسس 
1376/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
عضو مرکز اخلاق پزشکی 
1381/07/02 
1382/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز اسلام در اروپا واقع در بلژیک 
عضو بین المللی 
1377/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
انجمن بین المللی ملاصدرا 
دبیر انجمن 
1382/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
انجمن دوستی ایران و یونان 
دبیر انجمن 
1381/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
وزارت آموزش و پرورش 
برنامه ریزی و تدوین طرح تالیف کتب درسی عربی 
1362/07/04 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
 
 
فلسفه دین،مقولات ویژه در فلسفه 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
 
 
فلسفه علم، فلسفه تحلیلی. 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
 
 
فیزیک 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فلسفه دین 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 
مدرس 
 
 
فلسفه علم 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
 
 
فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
 
 
فلسفه برگسون 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
 
 
متون فلسفی به زبان انگلیسی. 
تدریس 
متون فلسفی به زبان انگلیسی. 
مدرس 
 
 
متون فلسفی به زبان عربی 
تدریس 
دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس 
 
 
فلسفه هگل